Добре дошли

Дирекцията на природен парк Витоша е поделение на Изпълнителната агенция по горите към Министерството на земеделието и храните. Като администрация, но под друго име, тя функционира от 1935 г. – една година след обявяването на Витоша за защитена територия. През 1996 г. със заповед на Комитета по горите се създава Управление на Народен парк Витоша, което през 1998 г. със Заповед на Националното управление по горите към МЗГ се преобразува в Дирекция на Природен парк Витоша в съответствие с категориите защитени територии, приети със Закона за защитените територии (обн. в ДВ бр.133 от 11.11.1998 г.). Дирекцията на Природен парк Витоша извършва контрол и координация при изпълнението на Плана за управление на парка. Основни приоритети при това изпълнение са:

- Поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях.

- Управление и устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси.

- Ефективно управление на туризма при съхраняване на биологичното и ландшафтното разнообразие.

- Предоставяне на възможности за развитие на научни и образователни дейности.

- Осигуряване на обществена подкрепа и развитие на партньорства за постигане целите на защитената зона.